0% 0₾
მომხმარებლის შეთანხმება

ეს მომხმარებლის ხელშეკრულება (შემდგომში-ხელშეკრულება) არეგულირებს ურთიერთობას ერთი მხრივ მფლობელსა (შემდგომში-ადმინისტრაცია) და მეორე მხრივ საიტის მომხმარებელს შორის.
 საიტი არ არის მასმედიის საშუალება.

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს.
 თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს, არ გამოიყენოთ საიტი!

მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

მომხმარებელს უფლება აქვს: მოიძიოს ინფორმაცია საიტზე, მიიღოს ინფორმაცია საიტზე,ინფორმაციის კოპირება სხვა საიტებზე წყაროს მითითებით, გამოიყენოს ინფორმაცია საიტზე პირადი არაკომერციული მიზნებისათვის

ადმინისტრაციას უფლება აქვს: თავისი შეხედულებისამებრ და საჭიროების შემთხვევაში, შექმნას, შეცვალოს, გააუქმოს წესები შეზღუდოს წვდომა საიტზე არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე, წაშალოს ინფორმაცია,წაშალოს ექაუნი, უარი თქვას რეგისტრაციაზე ახსნა-განმარტების გარეშე

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას: უზრუნველყოს მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე, უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება მესამე მხარის მიერ წვდომისგან, განაახლოს რეგისტრაციის დროს მოწოდებული პერსონალური მონაცემები, მათი ცვლილების შემთხვევაში, არ დაარღვიოს საიტის ფუნქციონირება, არ შექმნას რამდენიმე ანგარიში საიტზე, თუ სინამდვილეში ისინი ეკუთვნიან ერთსა და იმავე პირს, არ გადასცეს კუთვნილი ანგარიში და/ან კუთვნილი ანგარიშის ჩანაწერები.არ გადასცეს  პაროლი მესამე მხარეს არ გამოიყენოს სკრიპტები (პროგრამები) ავტომატური ინფორმაციის შეგროვებისთვის და / ან ურთიერთქმედება საიტთან და მის მომსახურებებთან.

ადმინისტრაცია იღებს ვალდებულებას: შეინარჩუნოს საიტის ფუნქციონირება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს შეუძლებელია ადმინისტრაციის კონტროლის მიღმა მიზეზების გამო.
 უზრუნველყოს მომხმარებლის ანგარიშის ყოვლისმომცველი დაცვა ინფორმაციის დასაცავად, რომლის გავრცელება შეზღუდულია ან აკრძალულია კანონით, გაფრთხილების გაცემით ან მომხმარებლის ანგარიშის წაშლით, რომელიც არღვევდა წესებს. უზრუნველყოს მომხმარებლის შესახებ ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მიაწოდოს უფლებამოსილ საჯარო ორგანოებს კანონით დადგენილ შემთხვევებში

მხარეთა პასუხისმგებლობა

ადმინისტრაციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა სხვა წყაროებიდან გადაწერილი ინფორმაციის სიზუსტეზე - ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მოსალოდნელ და რეალურად მიღებულ სერვისებს შორის შეუსაბამობაზე - ადმინისტრაციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის-ფორსმაჟორული სიტუაციის შემთხვევაში (საომარი მოქმედებები, საგანგებო მდგომარეობა, სტიქიური უბედურება და ა.შ.).) ადმინისტრაცია არ იძლევა მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის უსაფრთხოების, ასევე საინფორმაციო რესურსის გამართული მუშაობის გარანტიაზე.  

ხელშეკრულების პირობები

ეს შეთანხმება ძალაში შედის ამ საიტის ნებისმიერი გამოყენებისამებრ. შეთანხმება ძალაშია განუსაზღვრელი ვადით.
 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეცვალოს ეს შეთანხმება თავისი შეხედულებისამებრ.
 ადმინისტრაცია არ აცნობებს მომხმარებლებს შეთანხმების ცვლილებების შესახებ.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
თქვენი ლოიალობის ბარათი დარეგისტრირდება ამ სახელით
მაგალითად: 02/06/1980
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ლოიალობის ბარათი
ბარათის ნომერი: 624-275-245
Petre Paichadze
ფასდაკლების მისაღებად უკარნახეთ თქვენი ბარათის ნომერი, ტელეფონის ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი
თქვენი ლოიალურობა
პერსონალური ფასდაკლება
5%
ქულათა ბალანსი
12,7 ₾